'
Po porodzie Zdrowa mama i dziecko

Jakie dokumenty załatwić po narodzinach dziecka?

Narodziny dziecka stanowią dla rodziców niemałą rewolucję w dotychczasowym życiu. Codzienność musi zostać zreorganizowana, konieczne jest również załatwienie pewnych formalności w urzędach – zgłoszenie dziecka oraz rejestracja faktu jego urodzenia są bardzo istotne z punktu widzenia prawa oraz przyszłych spraw urzędowych, załatwianych w różnych instytucjach. Jakie dokumenty należy uzyskać, jakie terminy obowiązują rodziców nowo narodzonego dziecka oraz na jakie świadczenia pieniężne mogą oni liczyć?

Jakie dokumenty załatwić po narodzinach dziecka?

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego

Po urodzeniu dziecka rodzice otrzymują w szpitalu zaświadczenie, które stanowi podstawę dalszych załatwień formalnych. W ciągu czternastu dni od dnia narodzin rodzice zobligowani są do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym miejscu urodzenia dziecka. W celu uzyskania aktu urodzenia, niezbędne jest stawienie się w USC z następującymi dokumentami[1]:

  • dowodami osobistymi rodziców dziecka,
  • odpisem skróconym aktu małżeństwa, jeśli ślub odbywał się w innym urzędzie niż realizowane zgłoszenie,
  • oświadczeniem o wybranych imionach dla dziecka,
  • podaniem o wydanie odpisów aktu urodzenia.

Zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego może dokonać osoba upoważniona przez rodziców, jednak wtedy konieczne jest poniesienie opłaty skarbowej. Gdy rodzice zgłaszają dziecko osobiście, opłata nie jest pobierana. Jeśli zgłoszenia dokonuje matka po rozwodzie, powinna dodatkowo przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa, zawierający adnotację o rozwodzie. W przypadku panny potrzebny będzie odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli matka zarejestrowana jest w innym USC. W dniu zgłoszenia się do urzędu ze wspomnianymi powyżej dokumentami rodzice otrzymają trzy odpisy aktu urodzenia dziecka[1].

Jak uzyskać numer pesel?

Kolejnym krokiem, jaki powinni podjąć rodzice nowo narodzonego dziecka, jest wyrobienie mu numeru PESEL – nazwa ta stanowi skrót, który po rozwinięciu brzmi: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Każdy obywatel Polski musi posiadać taki numer, dlatego jego uzyskanie jest obowiązkowe. Jest on niejednokrotnie podstawą do załatwiania wielu formalności w urzędach państwowych, instytucjach oraz uzyskiwania różnego rodzaju świadczeń.

Numer PESEL nadawany jest w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia dziecka w USC – najczęściej odbywa się to jednak znacznie szybciej. Żeby uzyskać numer PESEL, należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu stałego zameldowania matki. Potrzebny jest akt urodzenia dziecka lub jego książeczka zdrowia[1].

Jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzicom?

Po narodzeniu dziecka rodzicom przysługuje określone wsparcie finansowe ze strony państwa. Istnieją trzy rodzaje świadczeń, o które mogą ubiegać się rodzice – becikowe państwowe, samorządowe oraz jednorazowa zapomoga dla rodziców, uprawnionych do zasiłku rodzinnego[2].

Świadczenia pieniężne, dedykowane rodzicom nowo narodzonego dziecka, regulowane są kryteriami dochodowymi, które warto poznać przed ubieganiem się o wypłatę pieniędzy. W przypadku starań o becikowe, dochód na osobę nie może przekroczyć 1922 złotych. Stosowne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Do wniosku o becikowe należy dołączyć swój dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie o fakcie dotychczasowego niepobrania tego świadczenia pieniężnego, zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską w trakcie ciąży oraz zaświadczenie o comiesięcznych dochodach rodziców[2].

Becikowe gminne uzależnione jest od regulacji konkretnej gminy – chcąc uzyskać szczegółowe informacje, należy zgłosić się do stosownego oddziału tej instytucji. Z kolei dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest wyłącznie rodzicom, uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego[2].

Jak widać, formalności po narodzeniu dziecka jest sporo, jednak ich zrealizowanie nie powinno sprawić trudności i musi zostać wykonane w wyznaczonych terminach.

Źródła: 1. Samela-Gazda M, Kochanek A, Sawiec P. Rejestracja dziecka w urzędach. Dostęp online: https://ciaza.mp.pl/porod/72203,rejestracja-dziecka-w-urzedach z dnia 12.12.2017 2. Samela-Gazda M, Kochanek A, Sawiec P. Świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka. Dostęp online: https://ciaza.mp.pl/porod/72206,swiadczenia-pieniezne-z-tytulu-urodzenia-dziecka z dnia 12.12.2017