Jeżeli dostrzeżesz te objawy, szukaj pomocy medycznej! To może być wyrostek!