'
Leczenie i terapie Pomoc psychologiczna

Jakie są podstawowe metody pracy z uzależnieniami od nikotyny?

Podstawowe metody pracy z uzależnieniem od nikotyny opierają się na kilku filarach – działaniach samego pacjenta, wsparciu społecznym, interwencji specjalistów i zastosowaniu farmakologii. W artykule przedstawiamy najważniejsze modele pracy z pacjentem, trzeba jednak pamiętać, że najskuteczniejsze jest podejście eklektyczne, łączące różne metody.

Behawioralne metody leczenia uzależnienia od nikotyny

Metody behawioralne w przeważającej większości opierają się na teorii warunkowania lub teorii uczenia się. Podstawą modeli terapeutycznych z tej grupy są zjawiska wzmocnienia pozytywnego i negatywnego.

Stosowanie wzmocnień negatywnych (tzw. terapia awersyjna) polega na aplikowaniu osobom uzależnionym negatywnych, nieprzyjemnych bodźców podczas palenia, co ma wykształcić automatyczny odruch unikania. Założenie jest bardzo proste – jeśli osoba skojarzy zachowanie z niemiłym skutkiem, będzie unikała tego zachowania.

Bodźcem awersyjnym może być sam dym tytoniowy w dużych, szybko przyjmowanych ilościach. Historycznie stosowano również impulsy elektryczne aplikowane poprzez umieszczone na skórze elektrody za każdym razem, kiedy palacz sięgał po papierosa. Obecnie terapie awersyjne nie są zalecane ze względu na wysoką szkodliwość inhalacji dużej ilości dymu tytoniowego i moralne wątpliwości związane z wywoływaniem dyskomfortu, a nawet bólu u pacjentów[1].

Z kolei zastosowanie wzmocnień pozytywnych skupia się na różnych formach nagradzania za zachowania pożądane, czyli za niepalenie.

Terapie behawioralne, szczególnie awersyjne, przynoszą dobre efekty krótkoterminowe, jednak w dłuższej perspektywie ich skuteczność jest wątpliwa.

Poznawczo-behawioralne metody leczenia nikotynizmu

Poznawczo-behawioralne podejście do walki z nałogiem, w uproszczeniu, opiera się o założenie, że zachowania są wynikiem wyuczonych schematów poznawczych, sposobu myślenia i systemu wartości. To właśnie zmiana tych kluczowych schematów jest niezbędna do rzucenia palenia.

Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i obserwację własnych zachowań, uczuć i myśli terapeuta wraz z pacjentem przeprowadza analizę indywidualnej struktury nałogu. Celem jest odpowiedź na pytanie o przyczyny i motywy podtrzymania uzależnienia. Kluczem jest w tym przypadku poznanie nieświadomych, automatycznych mechanizmów nałogu i ich zmiana.

Metoda poznawczo-behawioralna wykazuje wysoką skuteczność. Po roku od zakończenia terapii abstynencję utrzymuje ponad 46% pacjentów. Dla porównania, po zastosowaniu terapii behawioralnej odsetek ten wynosi jedynie 12,5%[2].

Grupowa terapia uzależnienia od tytoniu

Główne cechy terapii grupowej to wzajemne wsparcie członków grupy oraz nacisk na elementy edukacji prozdrowotnej. Stosuje się w niej wiele technik skierowanych na wzmocnienie i utrzymanie motywacji do zmiany oraz monitorowania własnych zachowań nałogowych. Często wyznacza się członkom grupy datę całkowitego zaprzestania palenia, do czego dążą poprzez stopniowe ograniczanie lub stosuje nagłe, całkowite przejście do abstynencji.

Terapia grupowa w dużej mierze skupia się także na uczeniu pacjentów, jak radzić sobie z objawami abstynencyjnymi i jak zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych bez papierosa. W tym celu analizuje się różne czynniki i okoliczności, które u danego pacjenta wyzwalają odruch sięgnięcia po papierosa.

Widać więc, że w terapii grupowej stosuje się liczne techniki poznawcze, jak i behawioralne, co znacznie zwiększa jej skuteczność.

Leczenie farmakologiczne w terapii uzależnienia od nikotyny

Istotną grupą metod leczenia nikotynizmu są terapie farmakologiczne. Stosuje się je autonomicznie lub w połączeniu z innymi działaniami terapeutycznymi.

Najbardziej rozpowszechnione są farmakologiczne terapie zastępcze polegające na dostarczaniu do organizmu ściśle kontrolowanej dawki nikotyny. Celem jest zmniejszenie objawów odstawiennych i stopniowe ograniczanie zapotrzebowania organizmu na nikotynę poprzez redukcję dawek. Terapie zastępcze dostępne są bez recepty w postaci plastrów, gum i innych produktów.

W farmakoterapii nikotynizmu stosuje się także bupropion – atypowy lek przeciwdepresyjny. Jego działanie opiera się o mechanizm blokowania wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Istnieją również dowody na to, że lek ten jest antagonistą receptora nikotynowego. W efekcie zniesione są objawy głodu nikotynowego. Na podobnej zasadzie działa wareniklina i cytyzyna[3].

Skuteczność terapii zastępczych potwierdza wiele badań klinicznych. Bupropion połączony z edukacją również przynosi dobre efekty. Najlepiej jednak sprawdza się połączenie obu metod. Przy stosowaniu farmakoterapii należy jednak pamiętać, że jest to wyłącznie leczenie objawowe, nieznoszące psychologicznych i fizjologicznych przyczyn powstania i podtrzymywania nałogu. Najlepiej więc terapię farmakologiczną traktować jako wspomagającą inne formy leczenia.

Na koniec warto zapamiętać, że według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 uzależnienie od nikotyny jest chorobą przewlekłą. Oznacza to, że osiągnięcie całkowitej abstynencji rzadko możliwe jest po jednej sesji terapeutycznej, niezależnie od metody. Przebieg procesu rzucania palenia cechuje się okresami remisji, które nie są jednak wskazaniem do zaprzestania terapii.

Źródła:

  1. Schwartz J.I.: Methods of smoking cessation. Medical Clinics of North America, 1992,76,451-476.
  2. Patten C.A. i in.: Effectiveness of cognitive-behavioral therapy for smokers with histories of alcohol dependence and depression. Journal of studies on alcohol, 1889, May;59(3):327-35.
  3. http://www.wple.net/plek/numery_2012/numer-10-2012/1098-1102.pdf Data dostępu 20.06.19.